Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 lat, niezatrudnionych, z niepełnosprawnościami i/lub zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym następujących gmin:
Trzydnik Duży (gmina wiejska), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Wysokie (gmina wiejska), Milejów (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Lubartów (gmina wiejska), Świdnik (gmina miejska), Kraśnik (gmina miejska), Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew (gmina wiejska), Puławy (gmina miejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Spiczyn (gmina wiejska), Kock (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Jastków (gmina wiejska), Urzędów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Urzędów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), w tym:
•    osób o niskich kwalifikacjach,
•    osób biernych zawodowo,
•    osób bezrobotnych,
•    osób zamieszkujących na terenach wiejskich,
•    osób korzystających z PO PŻ 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
•    osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

Script logo