O projekcie

Projekt „Praca bez barier!” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rynek pracy,  Działanie 11.1 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.03.2022

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na terenach objętych rewitalizacją wybranych gmin. Wsparciem zostanie objętych 36 osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym:
•    osób o niskich kwalifikacjach,
•    osób biernych zawodowo,
•    osób bezrobotnych,
•    osób zamieszkujących na terenach wiejskich,
•    osób korzystających z PO PŻ 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),
•    osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

poprzez kompleksowe wsparcie:
•    Indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
•    Indywidualne poradnictwo specjalistyczne - socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora,
•    Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe,
•    Indywidualne pośrednictwo pracy,
•    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, określane w oparciu o ścieżkę reintegracji i IPD,
•    Staże 3-miesięczne,
•    Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego.

Cele szczegółowe projektu:
1.    Wzrost kwalifikacji lub kompetencji zawodowych u minimum 17 osób.
2.    Wzrost doświadczenia zawodowego u 27 osób.
3.    Stworzenie ścieżki reintegracji dla 36 osób.
4.    Wzrost kompetencji miękkich u 36 osób.
5.    Wzrost umiejętności porusza się po rynku pracy u 36 osób.

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganiu zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Przyczyni się także do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawi dostęp do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w projekcie:
•    minimum 18 osób będzie poszukiwało pracy,
•    minimum 11 osób uzyska kwalifikacje,
•    minimum 7 osób będzie pracowało.

 

Script logo